18:00 ngày 4/11 (tức hôm nay) BQT sẽ bảo trì toàn bộ server từ 15-30 phút

Lý do: Bên dịch vụ cung cấp nâng cấp đường truyền

View more latest threads same category: