Về việc xóa bỏ hỗ trợ mệnh lệnh DL
BQT nhận thấy cùng mức điểm và các class chơi như nhau. Thì không có lý do gì chúng ta phải tự yên đi hỗ trợ không điểm mệnh lệnh cho riêng 1 class là DL. Các bạn thích + điểm, thì các bạn tự bỏ điểm ra +
Vì thế BQT sẽ thu hồi toàn bộ điểm mệnh lệnh.

BQT mu xin kính báo!

View more latest threads same category: