Giải trao 12h trưa nhé

# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 Time 0 50 400 246 Blade Master 29/07 19:51:45
2 susan9020 0 50 400 200 Duel Master 29/07 16:54:12
3 xXxTTLxXx 0 50 400 93 Hight Elf 29/07 19:42:55

View more latest threads same category: