TOP Tất Cả
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Summoner 31 Bloody Summoner
2 DFWK 30 Soul Master
3 KilerMerry 30 Grand Master

View more latest threads same category: