TOP 50 lúc 0h00 26/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 zthelordz 0 137 400 Lord Emperor Châu Âu
2 ThienKim 0 136 400 Hight Elf Châu Âu
3 ThienTu 0 135 400 Grand Master Châu Âu
4 HaNoiPho 0 135 302 Duel Master Châu Âu
5 TrauBo 0 134 400 Lord Emperor Châu Âu

View more latest threads same category: