Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối


# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 Xoay 295.061 (1) 900.000 (2) 3
2 M2YENH 190.101 (4) 850.000 (3) 7
3 zHoaLongz 170.549 (6) 1.600.000 (1) 7
4 KILL 220.037 (2) 328.000 (9) 11
5 Flyy 208.168 (3) 210.000 (11) 14
6 1HitLaDie 162.480 (7) 470.000 (7) 14
7 LionKing 133.515 (14) 820.000 (4) 18


# Nhân Vật Gcoin nạp
1 zHoaLongz 1.600.000
2 Xoay 900.000
3 M2YENH 850.000
4 LionKing 820.000

View more latest threads same category: