Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF


BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIPTOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Xoay 228 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Zone 200 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 teoanh 234 Hight Elf
2 KILL 200 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 0 209 Duel Master - ĐGT - 25/5


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 papa 222 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Thor 198 Dimension Master
2 PeTyTy 177 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 zHoaLongz 269 First Class
2 zzzXzzz 203 First Class
3 NoMoreRF 201 First Class

1 10mui 930.000
2 TrungQuan 924.000

View more latest threads same category: