# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 teoanh 0 135 400 Hight Elf Châu Âu
2 papa 0 134 400 Lord Emperor Châu Âu

View more latest threads same category: