TOP 50 lúc 0h00 02/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 RedLife 0 70 400 Grand Master Châu Âu
2 Soul 0 70 400 Grand Master Châu Âu
3 TrumSv 0 70 400 Grand Master Châu Âu

View more latest threads same category: