ĐUA TOP OPEN GAME
(Thời gian từ: 0:00:00 ngày 24/10/2020 đến hết 23:59:59 ngày 31/10/2020)


Cách tính :